بهزاد خان محمدی

دانش آموخته رشته مکانیک ساخت و تولید